Regulamin castingu do audycji „Wielkie Polskie Rodziny”

Sorry, this entry is only available in Polish.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Vision House Productions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bieżanowskiej 4a, 02-655 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629398, o numerze NIP 7010599172 (dalej “Organizator”) organizuje casting (dalej “Casting”) mający na celu wybranie osób, które wezmą udział w audycji o nazwie “Wielkie Polskie Rodziny” (dalej “Audycja”) jako bohaterowie Audycji. Audycja realizowana jest przez Organizatora na zlecenie STAVKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawieprzy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000243109, o numerze NIP 9510057883, będącą nadawcą programu TTV (dalej “STAVKA”).

 2. Casting odbywa się na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie (dalej “Regulamin”).

 1. Casting zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Castingu

 1. W Castingu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej “Uczestnik”).

 2. W celu wzięcia udziału w Castingu należy dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na stronie Organizatora (dalej “Zgłoszenie”), w którym osoba zgłaszająca się podaje:

  1. swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, wiek;

  2. odpowiada na pytania otwarte dotyczące np. powodów dokonania zgłoszenia, ogólnego opisu rodziny.

3. Pracownicy Organizatora, STAVKA i ich rodzin oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków pracownika i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

§3

Przebieg Castingu

 1. Spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia, Organizator wybierze osoby z którymi skontaktuje się telefonicznie w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu. Organizator zastrzega sobie również prawo do poproszenia Uczestników o nagranie filmiku zgłoszeniowego i przesłanie go do osoby przeprowadzającej casting. Następnie, Organizator odwiedzi wybranych Uczestników w ich miejscu zamieszkania w celu dalszej dokumentacji w postaci zdjęć i materiałów video (dalej Zdjęcia Próbne). Do Zdjęć Próbnych Organizator zaprosi Uczestników, którzy w najpełniejszy sposób będą odpowiadali wymogom artystycznym oraz założeniom scenariuszowym Audycji.

 2. Po przeprowadzeniu Zdjęć Próbnych Organizator i przedstawiciele STAVKA dokonają wyboru Bohaterów Audycji. Bohaterami Audycji zostaną Uczestnicy, którzy w sposób najpełniejszy będą odpowiadali wymogom artystycznym oraz założeniom scenariuszowym Audycji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z Uczestników, w przypadku niewystarczającej liczby Zgłoszeń lub gdyby Uczestnicy nie spełniali wymogów Organizatora lub STAVKA.

 4. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy przez przedstawicieli Organizatora, w celach związanych z przeprowadzeniem Castingu.

 5. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora oraz STAVKA, jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas Castingu lub Zdjęć Próbnych, w związku z Audycją lub Castingiem, w tym w szczególności w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji niezależnie od tego czy będzie stanowiło artystyczne wykonanie lub pozostawało w związku z artystycznym wykonaniem.

 6. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do wyrażenia zgody na utrwalenie oraz rozpowszechnianie jego imienia i nazwiska, wizerunku oraz głosu, w razie wybrania Uczestnika na Bohatera Audycji, celem wzięcia udziału w Audycji, w odrębnej umowie.

 7. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik wyraża gotowość udziału w Audycji w czasie ustalonym przez Organizatora.

 8. W przypadku, gdyby udział Uczestnika w Castingu lub Zdjęciach Próbnych stanowił artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik z chwilą utrwalenia takiego artystycznego wykonania przenosi nieograniczone w miejscu i czasie (tj. obejmujące terytorium Polski i całego świata) prawa pokrewne majątkowe do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do artystycznego wykonania lub jego elementów (dalej “artystyczne wykonanie”) na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do:

 1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach – “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.);

 4. jakiekolwiek korzystanie, z dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania na potrzeby promocji i reklamy Audycji;

 5. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy nośników zapisu artystycznego wykonania (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) materiałów oraz nośników zapisu (wszelkiego rodzaju w tym CD, kasety magnetofonowe, plików cyfrowych itd.) ścieżki dźwiękowej filmu i jej fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy oraz ich użyczania i najmu; publiczne wyświetlanie i odtwarzania materiałów;

 6. dowolnego łączenia z innymi utworami, w tym wykorzystywanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz w reklamie, co obejmuje dobra i usługi wszelkiego rodzaju,

 7. merchandising, w tym komercyjne wykorzystanie powiedzonek, sloganów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementów i motywów artystycznego wykonania oraz materiałów i gadgetów stworzonych na ich podstawie.

 1. W przypadku, gdy podczas lub w związku z udziałem Uczestnika w Castingu lub Zdjęciach Próbnych, Uczestnik stworzy jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, który zostanie utrwalony, Organizator z chwilą jego stworzenia nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego z takich utworów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

 2. Ponadto, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania jego praw pokrewnych osobistych i praw autorskich osobistych, gdyby powstały, oraz innych uprawnień o charakterze osobistym do jego artystycznych wykonań utrwalonych na Zdjęciach Próbnych l oraz upoważnia Organizatora i STAVKA do wykonywania takich praw w jego imieniu w zakresie uzasadnionym eksploatacją lub z uwzględnieniem wymogów i potrzeb Organizatora i STAVKA,w szczególności praw do:

 1. decydowania o sposobie oznaczenia osoby Uczestnika,

 2. nienaruszalności treści i formy artystycznego wykonania oraz jego rzetelnego wykorzystania;

 3. decydowania o pierwszym udostępnieniu artystycznego wykonania publiczności;

 4. nadzoru nad sposobem korzystania z artystycznego wykonania.

§4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Castingu jest STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu i rozstrzygnięcia Castingu.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy STAVKA, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu, jak również Organizatorowi w celu realizacji celów Castingu i przygotowania realizacji Audycji. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez STAVKĘ do zakończenia Castingu.

 5. STAVKA będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. STAVKA może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez STAVKA, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować́ do Stavka sp. z o.o. na adres: „Administrator Danych Osobowych, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.”

 8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie STAVKA zapewnia dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: iod@tvn.pl.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Udzielenie zezwoleń określonych w niniejszym Regulaminie jest konieczne dla udziału Uczestnika w Castingu i z tego tytułu nie należy się Uczestnikowi jakiekolwiek wynagrodzenie.

 2. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku wybrania Uczestnika na Bohatera Audycji, zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

 3. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w trakcie trwania Castingu oraz w ciągu trzydziestu dni od jego zakończenia.