Regulamin castingu do audycji „Sanatorium miłości”

Sorry, this entry is only available in Polish.

§ 1
Postanowienia ogólne

Vision House Productions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-655) przy ulicy Bieżanowskiej 4a, 02-655 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629398, o numerze NIP 7010599172 (dalej “Organizator”) organizuje casting (dalej “Casting”) mający na celu wybranie osób, które wezmą udział w audycji o nazwie “Sanatorium miłości” (dalej “Audycja”) jako bohaterowie Audycji. Audycja realizowana jest przez Organizatora na zlecenie TVP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 5210412987 (dalej “TVP”).
Casting odbywa się na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie (dalej “Regulamin”).
W wyniku Castingu wybranych zostanie 12 (słownie: dwunastu) uczestników Audycji (dalej “Bohaterowie Audycji”) oraz 4 uczestników rezerwowych.
Casting zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1.11.2018 roku do dnia 30.11.2018 roku.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Castingu

W Castingu może wziąć udział udział każda osoba fizyczna, w wieku powyżej 54 lat , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca w związku małżeńskim lub konkubinacie (dalej “Uczestnik”).
W celu wzięcia udziału w Castingu należy dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] (dalej “Zgłoszenie”). W Zgłoszeniu należy wyrazić chęć wzięcia udziału w Audycji przez Uczestnika oraz podać następujące dane Uczestnika:
imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie;
zdjęć przedstawiających wizerunek w liczbie 1-3, w postaci plików lub linków do zewnętrznego serwisu, z którego pliki zawierające wizerunek mogą być odtworzone lub pobrane; przy czym zdjęcia te nie mogą zawierać wizerunku lub jakichkolwiek innych danych osób trzecich;
dotyczących udziału Uczestnika w innych audycjach telewizyjnych w ostatnich 3 (słownie: trzech) latach.
Pracownicy Organizatora, TVP i ich rodzin oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków pracownika i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

§3
Przebieg Castingu

Spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia, Organizator wybierze osoby z którymi skontaktuje się telefonicznie i poprosi o nagranie krótkiego filmiku stanowiącego prezentację danej osoby i przesłanie filmiku nagranego przez tę osobę lub umówi się na nagranie takiego filmiku przez przedstawiciela Organizatora (dalej łącznie “Filmiki”). Następnie, Organizator zaprosi wybranych przez niego Uczestników na zdjęcia próbne, które odbędą się w Warszawie w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (dalej “Zdjęcia castingowe”). Na Zdjęcia castingowe zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy w sposób najpełniejszy będą odpowiadali wymogom artystycznym oraz założeniom scenariuszowym Audycji.
Po przeprowadzeniu Zdjęć castingowych Organizator i przedstawiciele TVP dokonają wyboru Bohaterów Audycji. Bohaterami Audycji zostaną Uczestnicy, którzy w sposób najpełniejszy będą odpowiadali wymogom artystycznym oraz założeniom scenariuszowym Audycji oraz których odpowiedzi na pytania i zachowanie podczas Castingu będą najciekawsze i najoryginalniejsze.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru w wyniku przeprowadzonego Castingu mniejszej ilości Bohaterów Audycji, niż określona w niniejszym Regulaminie lub nie wybrania żadnego z Uczestników, w przypadku niewystarczającej liczby Zgłoszeń lub gdyby Uczestnicy nie spełniali wymogów Organizatora lub TVP.
Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy przez przedstawicieli Organizatora, w celach związanych z przeprowadzeniem Castingu.
Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora oraz TVP, jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas Castingu lub na Filmikach, w związku z Audycją lub Castingiem, w tym w szczególności w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, odpowiednio w zakresie określonym w § 3 ust. 9 pkt a) – g) Regulaminu, niezależnie od tego czy będzie stanowiło artystyczne wykonanie lub pozostawało w związku z artystycznym wykonaniem.
Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do wyrażenia zgody na utrwalenie oraz rozpowszechnianie jego imienia i nazwiska, wizerunku oraz głosu, w razie wybrania Uczestnika na Bohatera Audycji, celem wzięcia udziału w Audycji, w odrębnej umowie.
Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik wyraża gotowość udziału w Audycji, w tym spędzenia ok. 20-dniowego pobytu w sanatorium, w którym będzie nagrywana Audycja.
W przypadku, gdyby udział Uczestnika w Castingu lub Filmikach, stanowił artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik z chwilą utrwalenia takiego artystycznego wykonania przenosi nieograniczone w miejscu i czasie (tj. obejmujące terytorium Polski i całego świata) prawa pokrewne majątkowe do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do artystycznego wykonania lub jego elementów (dalej “artystyczne wykonanie”) na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do:
utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach – “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.);
jakiekolwiek korzystanie, z dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania na potrzeby promocji i reklamy Audycji;
wprowadzanie do obrotu egzemplarzy nośników zapisu artystycznego wykonania (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) materiałów oraz nośników zapisu (wszelkiego rodzaju w tym CD, kasety magnetofonowe, plików cyfrowych itd.) ścieżki dźwiękowej filmu i jej fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy oraz ich użyczania i najmu; publiczne wyświetlanie i odtwarzania materiałów;
dowolnego łączenia z innymi utworami, w tym wykorzystywanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz w reklamie, co obejmuje dobra i usługi wszelkiego rodzaju,
merchandising, w tym komercyjne wykorzystanie powiedzonek, sloganów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementów i motywów artystycznego wykonania oraz materiałów i gadgetów stworzonych na ich podstawie.

W przypadku, gdy podczas lub w związku z udziałem Uczestnika w Castingu lub Filmikach, Uczestnik stworzy jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, który zostanie utrwalony, Organizator z chwilą jego stworzenia nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego z takich utworów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
Ponadto, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania jego praw pokrewnych osobistych i praw autorskich osobistych, gdyby powstały, oraz innych uprawnień o charakterze osobistym do jego artystycznych wykonań utrwalonych w Filmikach lub podczas Castingu oraz upoważnia Organizatora i TVP do wykonywania takich praw w jego imieniu w zakresie uzasadnionym eksploatacją lub z uwzględnieniem wymogów i potrzeb Organizator i TVP, w szczególności praw do:
decydowania o sposobie oznaczenia osoby Uczestnika,
nienaruszalności treści i formy artystycznego wykonania oraz jego rzetelnego wykorzystania;
decydowania o pierwszym udostępnieniu artystycznego wykonania publiczności;
nadzoru nad sposobem korzystania z artystycznego wykonania.

§ 4
Postanowienia końcowe

Udzielenie zezwoleń określonych w niniejszym Regulaminie jest konieczne dla udziału Uczestnika w Castingu i z tego tytułu nie należy się Uczestnikowi jakiekolwiek wynagrodzenie.
Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku wybrania Uczestnika na Bohatera Audycji, zostaną uregulowane w odrębnej umowie.
Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.visionhouse.eu w trakcie trwania Castingu oraz w ciągu trzydziestu dni od jego zakończenia.